• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie dokonał zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w postaci:

  • respirator stacjonarny,
  • głowica do echokardiograficznych badań przezprzełykowych,
  • 6 szt. kardiomonitorów. 

Na ten cel  Szpital otrzymał dotację w wysokości 230.000 zł z Fundacji PGE – Energia z serca (200.000zł) oraz ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (pomoc finansowa udzielona przez Gminę Rząśnia – 30.000zł).

Zgodnie z zapisami „Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006 – 2013 Część I Priorytetowe cele i zadania w polityce zdrowotnej”, wskazana populacja charakteryzuje się postępującym procesem starzenia się populacji. Oddział neurologiczny wraz z Pododdziałem Udarowym Szpitala w Bełchatowie świadczy usługi zdrowotne dla mieszkańców regionu liczącego około 300 tys. mieszkańców. Rocznie w oddziale leczonych jest ponad 1800 pacjentów. Oddział ściśle współpracuje z przyszpitalną poradnią neurologiczną, w której rocznie udziela się około 4 tys. porad pacjentom ambulatoryjnym. Największą grupę wśród hospitalizowanych stanowią chorzy z udarami mózgu. Sytuacja demograficzna, struktura zachorowalności mieszkańców regionu, a jednocześnie stałe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych w bełchatowskim Szpitalu stanowią podstawę do przypuszczeń, że liczba leczonych pacjentów będzie ulegała zwiększeniu.

Zakup respiratora stacjonarnego dla potrzeb Pododdziału udarowego wpisuje się więc w proces dążenia do osiągnięcia strategicznych założeń poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, zarówno na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, jak i w skali krajowej. Inwestycja w bazę infrastrukturalną komórki nie tylko pozwoli na spełnienie wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia, ale przede wszystkim wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego lokalnej społeczności. Niezwykle ważnym jest fakt, iż zakup ww. aparatury medycznej niezwykle przyspieszy osiągnięcie celu, jakim jest w pełni wyposażony Pododdział Udarowy.

Realizacja kolejnego projektu pod nazwą „Zakup głowicy do echokardiograficznych badań przezprzełykowych dla potrzeb Oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” pozwoliła również na wyrównanie niedostatków infrastruktury ochrony zdrowia, co jest niezbędne w celu wsparcia skutecznego świadczenia usług zdrowotnych. Jest to szczególnie ważne, gdyż w 2012 r. przyjętych na oddział kardiologiczny było 2037 pacjentów, a do dnia 31. sierpnia 2013r. 1411 hospitalizowanych, przy czym  średnia długość pobytu pacjenta w oddziale wynosi  ponad 4 dni.  Zakup głowicy do badań przezprzełykowych do echokardiografu  jest komplementarny z wcześniejszymi działaniami Szpitala. Spójność projektów umożliwia ciągły rozwój techniczny i technologiczny infrastruktury szpitalnej,  jak również podnosi jakość świadczonych usług. Wyposażenie Oddziału kardiologicznego w głowicę do echokardiograficznych badań przezprzełykowych umożliwi wykonanie nie tylko klasycznej diagnozy przez klatkę piersiową. Stosowanie nowoczesnej techniki badania przezprzełykowego szerzej obrazuje pracę serca pacjenta. Sonda wprowadzana jest do przełyku wraz z głowicą ultrasonograficzną i z tej perspektywy (czasami nawet przez-żołądkowo) ocenia się serce w wybranych sytuacjach klinicznych, również przy obciążeniu. Wykonuje się wówczas serię badań echo przy zmieniającym się obciążeniu np. wysiłkiem fizycznym, lekami pobudzającymi pracę serca lub rozszerzającymi tętniczki wieńcowe bądź stymulacją elektryczną przedsionków serca. Stanowi to doskonałą diagnozę i podstawę do dalszego, bardziej efektywnego procesu leczenia.

Również Województwo Łódzkie przekazało środki finansowe stanowiące pomoc z budżetu Gminy Rząśnia na zakup aparatury medycznej w postaci 6 szt. kardiomonitorów.  Przekazane one zostały na następujące oddziały: ginekologiczno-położniczy (2 szt.), pediatryczny (1 szt.), chirurgiczny dla dzieci (1 szt.), ortopedyczny (1 szt.) oraz neurochirurgiczny (1 szt.).  Zakup monitorów funkcji życiowych  pozwolił wymienić starszej generacji urządzenia, na nowoczesne, proste w obsłudze  aparaty. Stanowi to cenny nabytek, ponieważ kardiomonitory są  wykorzystywane na większości oddziałów szpitalnych, gdzie zachodzi konieczność monitorowania stanu zdrowia pacjenta dla różnych grup wiekowych od noworodków do dorosłych.