• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie realizacji projektu TOPSOR

pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR):

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020”


1. Beneficjent jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemach wskazanych w art. 33a ust 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1720, z późn, zm.).

2. Beneficjentem jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, mające siedzibę w Warszawie (01-934), ul. Księżycowej 5, e-mail: topsor@lpr.com.pl .

3. Partner jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w dokumentacji medycznej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2022 r. poz. 1876, z późn. zm.).

4. Partnerem jest podmiot posiadający nieruchomość, w której jest zlokalizowany Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) – Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów.

5. Zapewniając stałe wsparcie nad prawidłowością procesu przetwarzania danych osobowych, zarówno Beneficjent jak i każdy z Partnerów (Współadministratorów) powołuje samodzielnie Inspektora Ochrony Danych.

6. Beneficjent - dyrektor LPR jako Administrator danych –wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Księżycowa 5, Warszawa 01-934 lub email: iod@lpr.com.pl.

7. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym (TOPSOR), na podstawie art. 33a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

8. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadania nałożonego na SOR, w związku z funkcjonowaniem systemu TOPSOR, w szczególności w zakresie gromadzenia danych w odniesieniu do czasu oczekiwania pacjenta na świadczenie medyczne oraz procesu segregacji medycznej. Dane zawarte w karcie segregacji medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tej karty obejmują:

a. dane umożliwiające identyfikację podmiotu leczniczego i komórki organizacyjnej,

b. dane umożliwiające identyfikację pacjenta objętego procesem segregacji medycznej i kolejkowania

c. informacje dotyczące przyjęcia do szpitala, w tym numer księgi głównej i numer księgi oddziałowej,

d. informacje dotyczące stanu zdrowia, tj. całość treści karty segregacji medycznej,

e. dane umożliwiające identyfikację osoby dokonującej wpisu w karcie segregacji medycznej,

f. datę i godzinę zakończenia segregacji medycznej.

9. Dane osobowe zostały powierzone podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego dla systemu TOPSOR tj. Konsorcjum firm: MAXTO ITS Sp zo.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka i SENSONICS Sp. zo.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Ignacego Kraszewskiego 9, 43-400 Cieszyn, będącego Wykonawcą.

10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

11. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawem w sposób zautomatyzowany w oparciu o system TOPSOR, w którym są przetwarzane dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia oraz dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych w systemie jest elementem wspomagającym personel medyczny w ustaleniu kolejności przyjęcia, uzależnionym od stopnia zagrożenia zdrowotnego. Przetwarzanie danych służy do ustalenia kategorii zagrożenia w pięciostopniowej skali i określeniu o czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych, a także rejestracji i przyjęć.

12. Zgodnie z art. 33a ust. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ww. ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 20 lat od ich uzyskania. Po upływie tego terminu przechowywane dane powinny zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczyt.

13. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania jeżeli spełnione są przesłanki określone odpowiednio w art. 16, 17 lub 18 RODO. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa.

14. Beneficjent jako Administrator danych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.