• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

OFERTA PRACY: KIEROWNIK CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów ogłasza nabór na stanowisko pracy: Kierownik  Centralnej Sterylizatorni

 1. Wymagania określone dla stanowiska:

•     wykształcenie wyższe i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni (w przypadku braku posiadania kursu kwalifikacyjnego, zobowiązanie  do niezwłocznego uzupełnienia kwalifikacji) i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie (mikrobiologii, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarstwa chirurgicznego lub mikrobiologii lekarskiej) i 3 lata pracy w zawodzie lub
•    wyższe wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni (w przypadku braku posiadania kursu kwalifikacyjnego, zobowiązanie  do niezwłocznego uzupełnienia kwalifikacji) i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych wg programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia i 5 lat pracy w zawodzie,
•    znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu Microsoft Office,
•    umiejętność pracy w zespole.

 2. Zakres zadań na stanowisku:

•    zapewnienie najwyższej jakości usług w zakresie sterylizacji i dezynfekcji sprzętu,
•    planowanie, organizowanie i prowadzenie ciągłej kontroli przyjętych technologii w zakresie dezynfekcji i sterylizacji,
•    organizowanie i nadzorowanie pracy personelu zatrudnionego w dziale,
•    prowadzenie kontroli sprawności urządzeń i sprzętu,
•    dbanie o właściwy nadzór sanitarny,
•    udział w pracach Działu Zamówień Publicznych związanych bezpośrednio z kierowaną komórką.

3. Wymagane dokumenty:

•    list motywacyjny,
•    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje,
•    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
•    kserokopie świadectw pracy,
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do 27.05.2024 r.w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów w  Biurze podawczym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kadry@szpital-belchatow.pl.Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: 44 635-84-42.