• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna
Skład Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie:

 • Pan Beata Dróżdż - Przewodnicząca
 • Pan Włodzimierz Kula
 • Pan Michał Michałek
 • Pan Sławomir Wolniak
 • Pan Edward Kiedos
 • Pan Jacek Kaczorowski
 • Pan Tomasz Jachymek
 • Pan Zbigniew Ziemba
Zadnia Rady Społecznej

Rada Społeczna, która jest organem:

 • inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 • doradczym kierownika szpitala.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 • przyznawania kierownikowi nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku,
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • regulaminu organizacyjnego; 

3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.