• Adres:
  ul. Czapliniecka 123
 • Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP

Uchwała nr 1410/17

Zarządu Województwa Łódzkiego
    z dnia 5 października 2017 r.
 

W sprawie:  powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

1. Powołuje Radę Społeczną Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w składzie:

 • Jacek Kaczorowski - przewodniczący - przedstawiciel Marszałka Województwa Łódzkiego
 • Andrzej Kowalski - członek - przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
 • Zdzisław Inglot - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Tomasz Głowacki - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Danuta Ewa Pieczara - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Włodzimierz Kula - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Urszula Świerczyńska - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego
 • Kamil Ładziak - członek - przedstawiciel Sejmiku Województwa Łódzkiego

Zadnia Rady Społecznej

Rada Społeczna, która jest organem:

 • inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 • doradczym kierownika szpitala.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 • przyznawania kierownikowi nagród,
 • rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

2. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

 • planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 • kredytów bankowych lub dotacji,
 • podziału zysku,
 • zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 • regulaminu organizacyjnego; 

3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.