• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

KOMPENSACJA SZKÓD WYNIKAJĄCYCH ZE ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (którego dysponentem jest Rzecznik Praw Pacjenta) służy do udzielania świadczeń kompensacyjnych z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym lub śmierci pacjenta, do których doszło w szpitalu w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W postępowaniu prowadzonym na wniosek pacjenta (a w razie jego śmierci – członka najbliższej rodziny) Rzecznik Praw Pacjenta nie będzie badał winy podmiotu leczniczego, lecz to, czy zdarzenia można było z wysokim prawdopodobieństwem uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta to 200 tys. zł. W razie śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 tys. zł dla każdej z uprawnionych osób. Pacjenci, którzy w wyniku zdarzenia medycznego doznali poważnych następstw zdrowotnych, uzyskają zaświadczenie uprawniające do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych. Fundusz Kompensacyjny obejmuje zdarzenia, do których doszło po 6 września 2023 r., a także zdarzenia wcześniejsze, jeśli pacjent dowiedział się o szkodzie już po tej dacie.

Wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu (jednak nie później niż w ciągu 3 lat od tego zdarzenia).

 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych

 

Podstawa prawna:

Rozdział 13B ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1545, z późn.zm.)

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych 26.09.2023 pdf 348,16 KB 16