• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II jest obecnie pełno profilowym podmiotem leczniczym z  22  oddziałami i Zakładem opiekuńczo-leczniczym oraz pełnym zapleczem diagnostycznym.


W ramach prowadzonej działalności Szpital świadczy również usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy. Zapewnia opiekę mieszkańcom nie tylko powiatu bełchatowskiego, a często również mieszkańcom powiatów ościennych.


Podnosząc jakość działań koncentrujemy się na zwiększaniu zadowolenia pacjentów z otrzymywanych świadczeń zdrowotnych, satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów prowadzonej działalności poprzez bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów.


Potwierdzeniem faktu, że wysoka jakość świadczonych usług oraz zdrowie pacjentów są dla nas najważniejsze jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.


Szpital przygotowując się do oceny pod względem spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 wdrożył System Zarządzania Jakością w 2005 roku dla diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej oraz ratownictwa medycznego, uzyskując Certyfikat w PCBC w Warszawie. Kolejny Certyfikat w 2008r. ponownie został przyznany przez PCBC w Warszawie, a w 2011r. przez IMQ w Krakowie.  Przez wszystkie lata były w Szpitalu kontynuowane prace związane z opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością dla całej jednostki. Uwieńczeniem prac, był pozytywny wynik auditu certyfikująco – rozszerzającego przeprowadzonego przez Centrum Badań Certyfikacji Systemów w Poznaniu i przyznanie nam w czerwcu 2012 roku Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2009. Kolejny pozytywny audit certyfikujący został przeprowadzony w roku 2015 przez Intertek Poland Sp. z o. o w Warszawie.


W październiku 2018r. został przeprowadzony przez firmę Polski Rejestr Statków S. A. w Gdańsku audit certyfikujący w zakresie normy ISO 9001:2015 zakończony pozytywnym wynikiem. Recertyfikacja odbyła się w listopadzie 2021r. Aktualnie Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie posiada Certyfikat ISO 9001:2015 ważny do 04  listopada 2024r.


W dniach 01 - 03 czerwca 2022 r. w naszej placówce odbyła się wizyta akredytacyjna, podczas której Wizytatorzy poddali ocenie  wszystkie dziedziny działalności  Szpitala, w tym proces leczenia, diagnostyki, farmakoterapii, epidemiologii i żywienia. Ocenie poddane zostały kwestie związane z  organizacją i zarządzaniem podmiotem leczniczym.

 

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej Minister Zdrowia udzielił akredytacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie w zakresie działalności oddziałów szpitalnych. 

 

W celu realizacji powyższych zadań w Szpitalu powołano Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością – Panią Magdalenę Chlastacz tel. 44 6358 554, e-mail: m.chlastacz@szpital-belchatow.pl