• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

W Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie realizowane są 2 programy profilaktyczne dla pacjentów Poradni lekarza POZ:

PROFILAKTYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - program skierowany jest do osób, które:

 • w 2018 roku ukończyły 35, 40, 45, 50, 55 lat,
 • są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, nadmierny stres),
 • nie mają dotychczas rozpoznanej choroby układu krążenia.
PROFILAKTYKA GRUŹLICY - program skierowany jest do osób, które:

 • w ciągu ostatnich 2 lat nie były objęte programem,
 • nie mają dotychczas rozpoznanej gruźlicy.
W okresie pandemii Covid-19 programy realizowane są w ograniczonym zakresie.

Celem programu profilaktycznego jest:

 1. obniżenie o ok. 20 % zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia populacji objętej programem
 2. zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,
 3. wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,
 4. promocja zdrowego stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.
W programie mogą wziąć udział osoby:
 1. będące w tym roku kalendarzowym w  35, 40, 45, 50, 55 roku życia;
 2. są obciążone czynnikami ryzyka (palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się, wiek);
 3. u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia;
 4. które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK także u innych świadczeniodawców.

Na czym polega program

Lekarz, do którego ubezpieczony jest zadeklarowany, przeprowadza wywiad z pacjentem oraz kieruje go na badania.

W ramach programu pacjentowi wykonuje się:

 1. pomiary ciśnienia tętniczego;
 2. wyniki badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo.

Na tej podstawie lekarz dokonuje oceny ryzyka chorób układu krążenia oraz wskazuje zalecenia dla pacjenta: edukację lub dalszą diagnostykę i leczenie w poradni specjalistycznej.

Aby uczestniczyć w programie należy zgłosić się do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 446 358 376.

Profilaktyka gruźlicy

Celem programu profilaktycznego jest:
1.  zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
2.  objęcie wczesną opieką pacjentów chorych na gruźlicę,
3.  zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
4.  edukacja zdrowotna.

W programie mogą wziąć udział:

1. Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

 • osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą
 • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:  długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

 2. Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

Na czym polega program

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia na kontakt z  azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie - przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a następnie w razie potrzeby na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie.

Aby uczestniczyć w programie należy zgłosić się do gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 446 358 376.