• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI do serwisu internetowego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.szpital-belchatow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-12-30
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-12-30

Skróty klawiaturowe:

 • W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Przygotowanie deklaracji.

 • Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli głoszenie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie będzie możliwe, powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dane kontaktowe:

 • za rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących uwag i wniosków w zakresie serwisu internetowego odpowiada: Michał Kosędka
 • zgłoszenia można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123

email: szpital@szpital-belchatow.pl

telefon: 44 63 58 283

Skargi.

Za niedotrzymanie powyższych terminów oraz za odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę do Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123

email: sekretariat@szpital-belchatow.pl

telefon:44 63 58 200

Dostępność architektoniczna budynku:

 • Dostępność wejścia

Wejście na teren szpitala znajdującej się na poziomie "0" i możliwe jest poprzez wykorzystanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów. Wejście do budynku stanowią drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe, rozsuwane. Osoby z niepełnosprawnością skorzystać mogą ze specjalistycznego wózka celem łatwiejszego przemieszczania się z punktu do punktu. Wózek znajduje się przy portierni (obok wejścia głównego).

 • Dostępność parkingu

Przed budynkiem dla osób z niepełnosprawnością wyznaczono 3 miejsca parkingowe bezpłatne i 2 miejsca odpłatne.

 • Dostępność toalety

Toaleta znajdująca się na poziomie "0" jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

 • Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępna jest w placówce usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. W przypadku zawnioskowania przez osobę ze szczególnymi potrzebami zamiaru komunikacji przy pomocy dostępnych s Szpitalu urządzeń osoba, której zgłoszono taką potrzebę jest zobowiązana do skontaktowania się z Działem technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa, który przygotuje urządzenie umożliwiające nawiązanie komunikacji.

 • Prawo wstępu z psem asystującym

Do szpitala można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku są oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących oraz tablica z informacją na temat rozkładu pomieszczeń. Istnieje możliwość ewakuacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 24.11.2023 pdf 105,33 KB 10