• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych Pacjentów jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał dane osobowe pacjentów w formie nagrań w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przy rejestracji pacjentów, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz informowania o ewentualnych zmianach terminów świadczeń medycznych.

Dokładna podstawa prawna:

Dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty poprzez infolinię Rejestracji Szpitala - administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

 1. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:
 • podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne;
 • dostawcy usług prawnych oraz wspierających administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym;
     2. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
     3. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. dane osobowe Pacjentów nagrane na serwerze dedykowanym są przechowywane przez okres 6 lat zgodnie z  art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 2. przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, administrator jako podmiot leczniczy wykorzysta je do oznaczenia/weryfikacji tożsamości Pacjenta w procesie rejestracji. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.