• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Wnioski w sprawie przyjęcia na praktyki studenckie/zawodowe należy składać co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk. Wnioski składane w terminie krótszym niż 14 dni będą rozpatrywane negatywnie.

Kontakt w sprawie praktyk pod adresem e-mail: praktyki@szpital-belchatow.pl lub osobiście - pokój nr 10 lub 12, w godz. 7:30 - 9:00 (poniedziałek - piątek).

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 560) od dnia 1 czerwca 2024 roku każdy student/ uczeń ubiegający się o praktyki w naszym Szpitalu jest zobowiązany do przedłożenia:


 1. Formularza danych niezbędnych do weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 2. Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) – obywatel RP i cudzoziemiec.
 3. Oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – obywatel RP i cudzoziemiec.
 4. Informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi wraz z tłumaczeniem przysięgłym – cudzoziemiec, oraz studenci, którzy zamieszkiwali w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska lub państwo obywatelstwa.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Działu Organizacji minimum 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk.


Każdy student/uczeń przed wydaniem Karty obiegowej zostanie sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym”.

Ważne informacje:
 1. Osoby, które mają wyrażoną zgodę na odbycie praktyk w naszej placówce, a nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny, nie zostaną przyjęte na praktyki.
 2. Warunkiem rozpoczęcia praktyk jest zgłoszenie się do Działu Organizacji (pokój nr 12 lub 10) w celu sprawdzenia dokumentów i wydania Karty obiegowej. Brak karty obiegowej spowoduje odmowę przyjęcia studenta/ucznia na dany Oddział/Zakład.


Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin realizacji praktyk 29.05.2024 pdf 4,35 MB 103
2 Wniosek o przyjęcie na praktyki 29.05.2024 pdf 809,17 KB 68
3 Klauzula informacyjna 29.05.2024 pdf 1,39 MB 58
4 Oświadczenie o zachowaniu danych osobowych w poufności 29.05.2024 pdf 2,12 MB 70
5 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 29.05.2024 pdf 770,91 KB 63
6 Formularz danych 29.05.2024 pdf 1,03 MB 111
7 Oświadczenie o państwie zamieszkania w ciągu 20 lat 29.05.2024 pdf 522,96 KB 79
8 Oświadczenie o braku skazania 29.05.2024 pdf 833,66 KB 103
9 Porozumienie w sprawie praktyk - wzór 29.05.2024 pdf 7,28 MB 71