• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Monitoring wizyjny z funkcją nagrywania obrazu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)         administratorem nagrań monitoringu jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;

2)         administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;

3)         administrator będzie przetwarzał dane osobowe (wizerunek) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. W przypadku nagrań z sal łóżkowych oraz sal izolacyjnych celem jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z §29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz  z art. 18 e ust. 2  ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4)         dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także dostawcy usług prawnych. Dostęp na podstawie umowy powierzenia jest przydzielony również podmiotowi realizującemu usługę ochrony mienia i ludzi w zakresie monitoringu wybranych lokalizacji na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (dokładne informacje o monitorowanych miejscach dostępne są u Inspektora Ochrony Danych pod numerem  telefonu 44 635 83 90);

5)         administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)         mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)         wizerunek osób zarejestrowany monitoringiem przechowywany jest zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzeń rejestracyjnych od 5 do 30 dni (dokładne informacje o czasie przechowywania nagrań z poszczególnych rejestratorów dostępne są u Inspektora Ochrony Danych pod numerem  telefonu 44 635 83 90). W przypadku nagrań z sal izolacyjnych zapis z monitoringu przechowuje się przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, nie dłużej jednak niż przez 13 miesięcy od dnia jego zarejestrowania, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie w przypadku toczącego się postępowania. Po upływie terminu przechowywania zapis ze wszystkich systemów monitorujących usuwa się w sposób automatyczny poprzez nadpisanie nagrań;

2)         osobom nagranym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia niektórych danych. Dodatkowo osobie nagranej przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3)         podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów na ciągły tryb monitorowania;

4)         administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Monitoring wizyjny z nieaktywnym trybem rejestracji


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1)         administratorem nagrań monitoringu jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;

2)         administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;

3)         administrator będzie przetwarzał dane osobowe (wizerunek) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO. W przypadku obserwacji sal łóżkowych celem jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z §29 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4)         dane osobowe nie są udostępnione innym uprawnionym podmiotom, ze względu na nieaktywny tryb rejestracji obrazu;

5)         administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)         prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych jest niemożliwe, ze względu na nieaktywny tryb rejestracji obrazu;

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1)         wizerunek osób zarejestrowany monitoringiem nie jest przechowywany, tryb nagrywania jest wyłączony;

2)         osobom zarejestrowanym przez system umożliwiający obserwację przysługuje prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia niektórych danych. Dodatkowo osobie nagranej przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe prawa mogą być niemożliwe do realizacji ze względu na nieaktywny tryb rejestracji obrazu;

3)         podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów na ciągły tryb monitorowania;

4)         administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

Monitoring w bramkach parkingowych z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Szpital informuje, że:

1)     administratorem  Pani/Pan danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;

2)     administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;

3)     administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie numeru rejestracyjnego samochodu wjeżdżającego na teren parkingu, zdjęcia samochodu, daty i godziny wjazdu/wyjazdu (pozyskiwane poprzez kamerę i system rozpoznawania rejestracji aktywowaną doraźnie, w przypadku pojazdu będącego w strefie wjazdu na parking) ) oraz numeru NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury VAT za parkowanie), imienia i nazwiska lub numeru Pesel lub numeru NIP (w przypadku abonamentów parkingowych).

Celem przetwarzania jest umożliwienia parkowania na parkingach płatnych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, możliwość składania roszczeń wobec użytkowników łamiących przepisy regulaminu użytkowania parkingu lub obrona przed roszczeniami użytkowników, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f  RODO oraz  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 22(2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadnionymi interesami administratora jest oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi oraz regulacja natężenia ruchu samochodowego na terenach płatnych parkingów.

4)     dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także dostawcy usług prawnych, firmie serwisującej bezobsługowy system parkingowy Delta Defence Poland Sp. z o.o. z Bielska-Białej.

5)     administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6)     mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 

1)     dane osobowe przechowywane są przez bezobsługowy system parkingowy przez okres 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym ukończono proces parkowania zgodnie z  art.  106 b ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług; w zakresie ochrony mienia i bezpieczeństwa dane będą wykorzystywane wyłącznie przez okres 3 miesięcy od dnia pozyskania;

2)     Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia niektórych danych oraz prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3)     podanie danych osobowych w postaci nr rejestracyjnego, zdjęcia samochodu jest obligatoryjne, ze względu na zautomatyzowany tryb działania bezobsługowego systemu parkingowego.  Uniemożliwienie procesu sfotografowania samochodu, wykluczy możliwość korzystania z parkingu. Podanie danych w zakresie nr NIP lub imienia i nazwiska jest dobrowolne, w celu uzyskania faktury VAT lub korzystania z abonamentu parkingowego dla pracowników;

4)     administrator podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe dla  korzystających z parkingu za opłata godzinową oraz pojazdów uprzywilejowanych, w pozostałym zakresie, w tym również w odniesieniu do umów abonamentowych administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.