• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna


Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie swoje początki wiąże z budową potężnego okręgu paliwowo-energetycznego. Problem zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej, a zwłaszcza stacjonarnej, dla załóg pracowniczych i dla mieszkańców miasta Bełchatowa i rejonu stał się impulsem do rozpoczęcia wstępnych prac budowlanych w sierpniu 1977 roku. Całkowite ukończenie części budynku przeznaczonego na poradnie pozwoliło w lipcu 1984 r. uruchomić Przychodnię Przyszpitalną z poradniami specjalistycznymi, które bardzo szybko rozpoczęły pracę. Uruchomiono również całodobowe dyżury ambulatorium chirurgicznego dla rejonu ZOZ Bełchatów. Rok 1985 i 1986 to czas intensywnego kompletowania i wyposażania Szpitala w sprzęt.

9 października 1986 r. wraz z pierwszymi Oddziałami: neurologicznym, dermatologicznym, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej opieki medycznej oraz z Blokiem operacyjnym rozpoczęły pracę niezbędne zakłady: diagnostyki laboratoryjnej, rentgenodiagnostyki, elektrodiagnostyki, Oddział Pomocy Doraźnej z Izbą Przyjęć, Centralna Sterylizacja, Zakład Anatomii Patologicznej, Punkt krwiodawstwa, Transport wewnętrzny, kuchnia i pralnia. W grudniu 1986 r. uruchomiono: kompleks położniczo-ginekologiczny z Oddziałem noworodkowym, a od stycznia 1987 r. Oddział chirurgii dziecięcej i Oddział pediatryczny.

W kwietniu 1987 r. zakończono II etap budowy Szpitala i uruchomiono kolejnych sześć oddziałów, a dodatkowych pięć w ciągu dwóch następnych lat.

Rok 1988 to uruchomienie Oddziału wewnętrznego II i rehabilitacji. 7 kwietnia 1989 r. Szpitalowi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nadano imię Jana Pawła II. Wyraził na to zgodę Papież Jan Paweł II, uwzględniając przesłanie mieszkańców Bełchatowa. W tym dniu ma miejsce także otwarcie Oddziału obserwacyjno-zakaźnego dla dorosłych i dla dzieci.

W grudniu 1991 r. wykonano pierwsze dializy dla 8 pacjentów w ramach uruchomionej Stacji dializ.

W 1995 r. został uruchomiony Oddział kardiologii, a w 1996 r. w wyniku likwidacji Ośrodka Leczenia Odwykowego w Zabłotach, otwarto Oddział leczenia uzależnień.

Na podstawie decyzji Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30 grudnia 1997 r. przekształcono jednostkę budżetową - Szpital Rejonowy im. Jana Pawła II w Bełchatowie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Od 17 lipca 1998 r. Szpital rozpoczął wysokospecjalistyczną diagnostykę dzięki uruchomieniu rezonansu magnetycznego.

Od stycznia 2001 r. został uruchomiony w strukturze organizacyjnej Szpitala, Szpitalny Oddział Ratunkowy, który w 2004 r. wraz z Zespołami Ratownictwa Medycznego i Izbą przyjęć włączono do Zakładu Zintegrowanej Pomocy Doraźnej.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II jest obecnie pełno profilowym zakładem opieki zdrowotnej. 

W ramach 26 oddziałów szpitalnych i Zakładu opiekuńczo-leczniczego zapewnia on mieszkańcom powiatu bełchatowskiego, a często również mieszkańcom powiatów ościennych opiekę stacjonarną z pełnym zapleczem diagnostycznym.

W ramach prowadzonej działalności Szpital świadczy również usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy.

W Szpitalu działa 37 poradni specjalistycznych, które od 2000 roku zostały włączone w strukturę organizacyjną oddziałów szpitalnych o tym samym profilu. Jako samodzielne, bez nadzoru ordynatorskiego funkcjonują:

  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia leczenia uzależnień,
  • Poradnia alergologiczna i pul-monologiczna dla dzieci,
  • Poradnia endokrynologiczna,
  • Poradnia onkologiczna.

Podejmując działania zmierzające do doskonalenia jakości świadczonych usług, Zarządzeniem Dyrektora powołano w Szpitalu: Komitet Terapeutyczny, Komitet Kontroli Zakażeń Zakładowych, Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych, Zespół ds. jakości oraz Rzecznika Praw Pacjenta. W 2004 roku Szpital rozpoczął procedurę w celu uzyskania certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej i zintegrowanej pomocy doraźnej. 

Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu personelu w kwietniu 2005 roku uzyskano pozytywną opinię firmy certyfikującej. Potwierdziła ona wysoką jakość świadczonych usług zdrowotnych i właściwą organizację pracy certyfikowanych komórek.

Warto również zaznaczyć, iż Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie:
• anestezjologii i intensywnej terapii,
• chorób wewnętrznych, 
• chirurgii ogólnej,
• rehabilitacji medycznej, 
• ginekologii i położnictwa, 
• pediatrii, 
• chirurgii urazowo-ortopedycznej,
• neurologii, 
• medycyny ratunkowej, 
• radiologii medycznej.

Szpital uzyskał również akredytację do prowadzenia staży cząstkowych w zakresie:
• anestezjologii i intensywnej terapii,
• chorób wewnętrznych,
• chirurgii ogólnej,
• rehabilitacji medycznej,
• ginekologii i położnictwa, 
• pediatrii, 
• chirurgii urazowo-ortopedycznej,
• neurologii,
• medycyny ratunkowej,
• laryngologii,
• psychiatrii,
• okulistyki,
• neonatologii.