• Rejestracja do poradni
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna

Dokumentacja medyczna udostępniana jest uprawnionym  podmiotom lub organom, w budynku głównym Szpitala po okazaniu dowodu tożsamości i uiszczeniu opłaty w kasie Szpitala (pierwsza kserokopia jest nieodpłatna).


Wnioski o udostępnianie dokumentacji medycznej można składać:


 • w Punkcie udostępniania dokumentacji od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 17:00
 • drogą mailową na adres dokmed@szpital-belchatow.pl 

  Uzyskanie dokumentacji medycznej będzie możliwe, wyłącznie po wcześniejszym i osobistym złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w Punkcie udostępniania dokumentacji medycznej. Przesłanie Przez Państwa powyższego wniosku wyłącznie drogą elektroniczną, nie umożliwi udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez e-mail, z powodu braku uwierzytelnienia nadawcy.

 • drogą elektroniczną na konto e-PUAP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie poprzez pismo ogólne do podmiotu publicznego podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Treść pisma ogólnego powinna zawierać informacje z zgodne z „Wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej” (zgodnie z niżej załączonym plikiem). Wymagane dane to imię i nazwisko pacjenta, PESEL, określenie rodzaju dokumentacji, termin udzielenia świadczenia medycznego i nazwa oddziału lub poradni, w której udzielono świadczenia. Drugim sposobem jest przesłanie poprzez ePUAP, w formie załącznika wypełnionego i zeskanowanego „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” (zgodnie z niżej załączonym plikiem). Pismo zawierające załącznik należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 • w przypadku ubiegania się o dokumentację innej osoby, należy w załączniku do pisma ogólnego do podmiotu publicznego (na platformie ePUAP) przesłać skan wypełnionego „Upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej” (zgodnie z niżej załączonym plikiem). Pismo zawierające załącznik należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.


Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, Szpital zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta pobiera opłatę. Kwota odpłatności, o której mowa powyżej ogłaszana jest raz na kwartał w formie „Obwieszczenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła w Bełchatowie”. Opłaty tej nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:


 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób określony przez wnioskującego,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

  

Dokumentacja medyczna indywidualna udostępniania jest:


 • do wglądu, w tym także do bazy danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie  wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana w sposób określony w pkt e lub f  na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do procedury – F1 zał. do PC4_PR1_ZI3 i po dokonaniu weryfikacji uprawnień osoby składającej wniosek;
 • na informatycznym nośniku danych (dotyczy badań radiologicznych na płycie CD).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Obwieszczenie w sprawie wysokości odpłatności za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej 13.12.2023 pdf 293,52 KB 34
2 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej 30.05.2022 pdf 171,69 KB 532
3 Wniosek o udostępnienie kopii środkami komunikacji elektronicznej 07.06.2019 pdf 203,42 KB 1025
4 Upoważnienie 07.06.2019 pdf 270,52 KB 1297