• Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna
 • Szybka terapia onkologiczna
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest uprawnionym podmiotom lub organom, na podstawie:

       a. Pisma przesłanego do Szpitala,
         b. Wniosku o udostępnienie oryginału lub kopii dokumentacji medycznej (F1 zał. do PC4_PR1_W1_ZI3) składanego w:

 • Dziale Obsługi Pacjenta – w rejestracji szpitalnej w budynku głównym Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 18:00,
 • drogą mailową na adres dokmed@szpital-belchatow.pl– całodobowo;
  Uzyskanie dokumentacji medycznej będzie możliwe, wyłącznie po wcześniejszym i osobistym złożeniu wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w Punkcie udostępniania dokumentacji medycznej. Przesłanie Przez Państwa powyższego wniosku wyłącznie drogą elektroniczną, nie umożliwi udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez e-mail, z powodu braku uwierzytelnienia nadawcy.
 • drogą elektroniczną na konto ePUAP Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie poprzez pismo ogólne do podmiotu publicznego podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Treść pisma ogólnego powinna zawierać informacje z wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej ze strony https://szpital-belchatow.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-601. Wymagane dane to imię i nazwisko pacjenta, PESEL, określenie rodzaju dokumentacji, termin udzielenia świadczenia medycznego i nazwa oddziału lub poradni, w której udzielono świadczenia.

  Drugim sposobem jest przesłanie poprzez ePUAP, w formie załącznika wypełnionego i zeskanowanego „Wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej” ze strony https://szpital-belchatow.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-601. Pismo zawierające załącznik należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

  W przypadku ubiegania się o dokumentację innej osoby, należy w załączniku do pisma ogólnego do podmiotu publicznego (na platformie ePUAP) przesłać skan wypełnionego upoważnienia do udostępnienia dokumentacji medycznej ze strony https://szpital-belchatow.pl/udostepnianie-dokumentacji-medycznej-601. Pismo zawierające załącznik należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.


2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, Szpital zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i 
    Rzeczniku Prawa Pacjenta pobiera opłatę.

3. Opłaty, o której mowa w pkt 2, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób określony przez wnioskującego,
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

4. Kwota odpłatności, o której mowa powyżej ogłaszana jest raz na kwartał w formie „Obwieszczenia Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła w Bełchatowie”.

5. Dokumentacja medyczna indywidualna udostępniania jest:

 • do wglądu, w tym także do bazy danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • poprzez sporządzenie  wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazana w sposób określony  w pkt e lub f  na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 •   zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
 •   za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku według wzoru stanowiącego załącznik do procedury – F5 zał. do PC4_PR1_W1_ZI3 i po dokonaniu weryfikacji uprawnień osoby składającej wniosek;
 •   na informatycznym nośniku danych (dotyczy badań radiologicznych na płycie CD).

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Wniosek o udostępnienie kopii środkami komunikacji elektronicznej 07.06.2019 pdf 91,98 KB 600
2 Upoważnienie 07.06.2019 pdf 124,17 KB 647
3 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej 07.06.2019 pdf 86,1 KB 753