• Adres:
  ul. Czapliniecka 123
 • Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP
 • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył prace związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Zakres rzeczowy projektu obejmował:

 • Budowę przyłączy teletechnicznych:
 • budowę kanalizacji teletechnicznej pierwotnej,
 • budowę studni kablowych,
 • budowę przepustów,
 • nadzór inwestorski dla prac budowlanych.
 • Dostawę i uruchomienie oprogramowania laboratorium szpitalnego w Zakładzie diagnostyki laboratoryjnej:
 • zakup, instalację i konfigurację serwera bazy danych,
 • zakup, instalację i konfigurację serwera aplikacji,
 • zakup, instalację i konfigurację serwera wydruków,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania,
 • połączenie funkcjonującego systemu szpitalnego z laboratorium,
 • tematyczne szkolenia personelu.

Informatyzację Zakładu diagnostyki Obrazowej w zakresie dostawy i wdrożenia systemu radiografii pośredniej (CR):

 • zakup, instalację i konfigurację serwera oraz pomocniczego sprzętu informatycznego (komplet kaset cyfrowych, stacja technika z czytnikiem kodów kreskowych, automatyczna kamera, stacja diagnostyczno-opisowa do klasycznej radiologii, drukarka kodów kreskowych, drukarka laserowa,
 • zakup i wdrożenie oprogramowania,
 • tematyczne szkolenia personelu.

Szacowany koszt projektu to około 850 tys. zł. Działania w zakresie informatyzacji diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej oraz przygotowania projektu i jego promocji zostały współfinansowane w ramach środków unijnych. Oznacza to, że Szpital uzyska dofinansowanie na poziomie około 660 tys. zł.

Podstawowym rezultatem w projekcie będzie wzrost liczby jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych. Budowa systemu informatycznego poprzez zakup nowej oraz modernizację i rozwój posiadanej infrastruktury informatycznej zdecydowanie usprawni procesy diagnostyczne oraz czas oczekiwania na diagnozę i leczenie bez konieczności przenoszenia dokumentacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami Szpitala, jak również pomiędzy placówkami, szczególnie gdy sytuacja wymaga leczenia pacjenta w różnych ośrodkach ochrony zdrowia. Projekt usprawni zatem system przekazywania danych pomiędzy konkretnymi jednostkami szpitalnymi, zapewni stały dostęp do informacji o pacjentach – zarówno najnowszych, jak i tych wcześniejszych (dane medyczne, wgląd w historię pacjenta, poszczególne hospitalizacje, wyniki badań) oraz umożliwi zlecanie badań oraz tworzenie ich opisów za pośrednictwem archiwum oszczędzając tym samym czas i zapewniając wyższy komfort nie tylko pracownikom Szpitala, ale i pacjentom, którzy będą sprawniej diagnozowani.

Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej – bez tworzenia i zachowywania papierowych kopii – przyczyni się do obniżenia kosztów związanych ze sporządzaniem, udostępnianiem i przechowywaniem danych, a także udoskonali przeszukiwanie i użytkowanie zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych. Poprzez ucyfrowienie funkcjonujących sprzętów medycznych nastąpi oszczędność środków finansowych w zakresie diagnostyki obrazowej, wydatkowanych na zakup klisz i odczynników do wywoływania zdjęć RTG i utrzymywania wywoływarki zdjęć RTG.

Wiąże się to również z pozytywnym oddziaływaniem na rzecz ochrony środowiska poprzez ograniczenie emisji substancji chemicznych zawartych w odczynnikach.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do nowoczesnych technologii ITC, a personel obsługujący specjalistyczny sprzęt i programy nabędzie nowe, bądź też rozwinie posiadane już umiejętności, w celu sprawnego posługiwania się narzędziami  ITC. Realizacja ww. projektu przyczyni się zatem do usprawnienia działania Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Wpłynie to także na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych w tego typu placówkach oraz poprawę jakości świadczenia usług medycznych, efektywności i skuteczności przeprowadzania badań i zabiegów a także do zwiększenia wykorzystania potencjału specjalistów, jakimi dysponuje Województwo Łódzkie. Nie bez wpływu zostanie system opieki zdrowotnej – usprawniony, dający poczucie komfortu pacjentom, równający ze sobą poziomy diagnostyki i lecznictwa w Polsce ze standardami europejskimi i światowymi.

Projekt jest działaniem długofalowym i w każdym momencie możliwa jest jego rozbudowa o dalsze aplikacje, systemy, a w przyszłości udostępnienie usług on-line bezpośrednio dla pacjentów.