• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Kolejny etap Narodowego Programu Szczepień: 15 stycznia rusza rejestracja seniorów


Od 15 stycznia 2021r. seniorzy powyżej 80. roku życia będą mogli zarejestrować się na szczepienia na konkretny termin.

Od 22 stycznia 2021r. na szczepienia, będą mogły zapisać się również osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.


Zarejestrować można się:


1. Przez telefon – dzwoniąc na bezpłatną i całodobową infolinię 989

2. Przez telefon w wybranym punkcie szczepień – dzwoniąc pod nr telefonu 44 63 58 538 (w godz. 07:00 - 14:35)

3. Online poprzez e-Rejestrację na pacjent.gov.pl

4. W wydzielonym do tego celu okienku w rejestracji szpitalnej (główne wejście, parter)


Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie został wyznaczony przez Ministerstwo Zdrowia jako szpital węzłowy w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych przeciwko COVID-19.

 

Do szczepienia w szpitalach węzłowych poza pracownikami szpitala  w ETAPIE 0 uprawnieni są:

1.   pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

2.   pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, 

3.   pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki, 

4.   pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych,

5.   powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

 

 Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:

1.   funkcjonariusze i pracownicy Policji,

2.    ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,

3.    pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

4.   pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych szczepieniem z wyżej wymienionych grup osób uprawnionych należy przesyłać na załączonym formularzu zgłoszenia wraz z oświadczeniami do dnia 28.12.2020r. na adres szczepienia@szpital-belchatow.pl .

 

Koordynatorem szpitala  ds. szczepień jest:

mgr Anna Krystek - z-ca Dyrektora ds. pielęgniarstwa

tel.: 44 635 84 67

e-mail: a.krystek@szpital-belchatow.pl


Klauzula informacyjna dla osób deklarujących się na szczepienie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1.         Administratorem danych osobowych osób udzielających zgodę na przetwarzanie swoich danych jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;

2.         Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;

3.         Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów przez osobę, której dane dotyczą;

4.         Przetwarzane dane tj. imię, nazwisko, nr PESEL, określenia charakteru zawodowego i miejsca zatrudnienia będą udostępnione Narodowemu Funduszu Zdrowia w Warszawie, reprezentowanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z którym można się kontaktować w następujący sposób

- listownie na adres: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

- za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrystkaESP

- e-mailem: sekretariat.gpf@nfz.gov.pl;

Dodatkowo dane zostaną przekazane Centrum E-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia w związku z obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19). Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom posiadającym upoważnienia do pozyskiwania danych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5.         Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6.         Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1.         Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat lub do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody;

2.         Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją odmowy na przetwarzanie danych uniemożliwi realizację szczepienia;

4.         Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.         Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 21.12.2020 pdf 114,64 KB 196
2 Formularz szczepienia dla pracowników 18.12.2020 xls 937 KB 332