• Adres:
    ul. Czapliniecka 123
  • Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

W ramach środków własnych oraz dotacji ze środków budżetu Województwa Łódzkiego unowocześniono pracownię tomografii komputerowej poprzez dokonanie zakupu i montaż nowego aparatu TK wraz z dostosowaniem i modernizacją pomieszczeń pracowni. Koszt aparatu i wykonanych prac uklasyfikował się na poziomie 2 698 675,92 zł.

Tomograf komputerowy pozwala na niezwykle precyzyjną i dogłębną diagnostykę w wielu dziedzinach nauk medycznych, a szybkość badania i stosunkowo bardzo mała inwazyjność sprawia możliwość diagnostyki u dużej liczby pacjentów. Badanie to umożliwia ocenę struktur anatomicznych i ewentualnych ich nieprawidłowości w ciele całego człowieka w płaszczyźnie poprzecznej i poprzez odpowiednie rekonstrukcje, także w innych płaszczyznach. Główną zaleta badania w stosunku do innych badań radiologii konwencjonalnej jest możliwość odróżnienia od siebie poszczególnych frakcji tkanek miękkich ustroju.  Ogromną zaletą tomografii komputerowej są możliwości jej wykorzystania w oparciu o tryb ambulatoryjny, bez konieczności hospitalizacji.

Modernizacja pracowni w znacznym stopniu podniosła jakość wykonywanych usług z zakresu TK i dostępność do nich mieszkańców regionu.

Dążąc natomiast do podniesienia jakości i dostępności do badań rezonansu magnetycznego Szpital zrealizował w ramach własnych środków finansowych zadanie o wartości 4 291 883,40 zł. Przedmiotem inwestycji był zakup, dostawa i uruchomienie rezonansu magnetycznego RM wraz z wyposażeniem i oprzyrządowaniem. W ramach przedsięwzięcia wykonano niezbędne prace projektowe, adaptacyjne, montażowo – instalacyjne, rozruchowe, specjalistyczne pomiary, pozwalające uruchomić i stworzyć warunki dla prawidłowej pracy systemu rezonansu magnetycznego. Zakres przeprowadzonych prac w znacznej mierze wynikał ze specyfiki aparatu, warunków jego instalacji i pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, badanych pacjentów oraz osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracowniami.

Diagnostyka przy wykorzystaniu pola magnetycznego jest obecnie najnowocześniejszą metodą badawczą, z którą nie mogą konkurować żadne inne formy obrazowania struktur wewnętrznych ciała człowieka. Jest to badanie całkowicie bezpieczne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych, nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego, lecz nieszkodliwe dla organizmu pole magnetyczne i fale radiowe. Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że tylko badanie rezonansu magnetycznego umożliwia wykrycie zmiany chorobowej w najwcześniejszym stadium rozwoju, co ma ogromne znaczenie w skuteczności leczenia nowotworów. Warto również zaznaczyć, iż w wyniku przeprowadzenia badania MR nie rejestruje się żadnych powikłań ani zjawisk niepożądanych. Badanie może być powtarzane wielokrotnie, jak również wykonane u chorych w każdym wieku, również u dzieci i kobiet ciężarnych.