• Adres:
  ul. Czapliniecka 123
 • Infolinia rejestracji
  +44 63 58 555
 • BIP

Regulamin odwiedzin

 1. Odwiedziny mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem godzin ciszy nocnej (22.00-06.00).
 2. W godzinach nocnych przebywanie w oddziale/zakładzie osoby bliskiej lub innej osoby wskazanej przez pacjenta odbywać się może wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału, kierownika zakładu lub lekarza pełniącego dyżur medyczny.
 3. Dyrektor szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć prawo do odwiedzin w przypadku zagrożenia epidemicznego lub ze względu na warunki przebywania innych chorych w szpitalu. Ograniczenie może dotyczyć pacjenta izolowanego, konkretnego oddziału, wszystkich oddziałów szpitala.
 4. Odwiedzający przed wejściem na oddział zobowiązani są zdjąć wierzchnie okrycie - zostawić je w szatni.
 5. Odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów przebywających w salach wieloosobowych.
 6. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym z jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych niezrównoważonych psychicznie, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się wezwać pracownika ochrony i grupę interwencyjną na teren szpitala.
 7. Osoby odwiedzające zobowiązane są poddać się zaleceniom personelu oddziału.
 8. Przynoszenie i spożywanie produktów spożywczych przez pacjenta jest możliwe po konsultacji z lekarzem lub pielęgniarką.
 9. Wyjścia chorego z odwiedzającym poza oddział należy zgłaszać lekarzowi/pielęgniarce.
 10. Ze względów epidemicznych udział dzieci w odwiedzinach należy ograniczyć do minimum. Dzieci muszą być zawsze pod opieką osób dorosłych. Zabrania się odwiedzin dzieci w oddziałach opieki paliatywno-hospicyjnej, ginekologiczno-położniczym, neonatologicznym, obserwacyjno-zakaźnym, oddziale intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru.
 11. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach intensywnego nadzoru, izolatkach odwiedzający podporządkowują się decyzji ordynatora, lekarza dyżurnego, pielęgniarki w kwestii czasu odwiedzin oraz ilości osób, które mogą, jednocześnie być przy pacjencie, metod zabezpieczenia przed zakażeniem.