• Rejestracja do poradni
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1) administratorem danych osobowych pracowników jest Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, adres: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpital-belchatow.pl;

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe pracowników w formie pomiarów temperatury ciała w celu  realizacji działań dotyczących zapobiegania zagrożeniom epidemicznym. Dane o temperaturze pracowników będą przechowywane w formie spseudonimizowanej, jednak ich przypisanie do konkretnej osoby fizycznej będzie możliwe po żądaniu udzielenia informacji przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym. Dodatkowo przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Dokładna podstawa prawna:

  • polecenie Wojewody Łódzkiego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
  • art. 6 ust. 1 lit d, art. 9 ust. 2 lit i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa np. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bełchatowie zgodnie z art. 32a Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r.

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora;

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) dane osobowe pracowników w formie spseudonimizowanej będą przechowywane zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt w przypadku zestawień prowadzonych przez Sekcję Zakażeń 10 lat, licząc w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy. Natomiast w przypadku danych przechowywanych w Księdze raportów lekarskich i pielęgniarskich 20 lat, licząc w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy.

2) pracownicy mają prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych i prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.