• Infolinia rejestracji
    +44 63 58 555
  • BIP
  • Szybka terapia onkologiczna
  • Szybka terapia onkologiczna

Opis:

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA PAWLA II W BEŁCHATOWIE
realizuje projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich pn.

„PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU RATOWNICTWA   MEDYCZNEGO – MODERNIZACJA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGOIM. JANA PAWLA II W BEŁCHATOWIE”
w ramach Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowiaProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez podniesienie jakości
i dostępności do usług z zakresu ratownictwa medycznego, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu infrastruktury Szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitala Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

Realizacja wyżej wymienionego projektu przyczyni się do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez Szpital usług medycznych  w zakresie:  wstępnej segregacji i kwalifikacji chorych, wykonywania wszelkich czynności stabilizujących funkcje życiowe pacjenta, przeprowadzania wstępnej diagnostyki, podjęcia leczenia w zakresie niezbędnym  do uzyskania stabilizacji funkcji życiowych. Pacjenci SOR zyskają nowoczesną,  dobrze zorganizowana pomoc medyczną udzielaną w odnowionej bazie lokalowej przez 24 godziny na dobę.   

Zasięg oddziaływania przedmiotowego projektu będzie zarówno lokalny, regionalny i ogólnokrajowy. Potencjalnymi użytkownikami projektu będą wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, a w szczególności z racji swych funkcji i położenia geograficznego Szpitala, mieszkańcy powiatów: bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, wieluńskiego.